Obchodné podmienky

Obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom E-shope prevádzkovaným spoločnosťou sun&salt s.r.o. IČ: 28797876.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom č 40/1964 Zb. a zákonom o ochrane spotrebiteľa č 634/1992 Z. z.  Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Základné ustanovenia pojmov

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

Predávajúci je spoločnosť sun&salt s.r.o., IČ: 28797876, so sídlom Pardubická 1631, 535 01 Přelouč, pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej podnikateľskej činnosti a priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

 • Zákazníkom internetového obchodu je kupujúci, spotrebiteľ. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom není. Kupující spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Kúpna zmluva

 • Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu vrátane dohodnutej ceny je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 • Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a na uzavretie kúpnej zmluvy nedôjde.

Na tovar označený ako darček, ktorý je poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy a všetky jej platnej legislatívy v ČR.

 • Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí vrátane dodacích, platobných a reklamačných podmienok u nakupovaných výrobkov. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 • Každá registrovaná objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú zákazníkom.
 • Každá registrovaná objednávka je považovaná za záväznú.
 • Objednaný tovar bude zasielaný len v rámci územia České republiky, Slovenské Republiky.

 • Maximálna cena jednej objednávky bez poštovného a balného je 400 . Pre väčšie objednávky nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle: +420 773 036 026, alebo emailom: pro SK.

Ochrana osobných dát

 • Prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasuje a zaväzuje sa, že všetky údaje osobnej povahy, podľa zákona o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov zo dňa 4. apríla 2000 zo Zbierky zákonov č.101/2000, ktoré získal od svojich zákazníkov, neoznámi tretím osobám a bude ich využívať výlučne pre svoju potrebu.
 • Kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
 • Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.
 • Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené
  proti zneužitiu.
 • Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.

Výber a objednávanie tovaru

 • Výber požadovaného tovaru sa vykonáva - po kliknutí na tlačidlo Objednať - na stránke Objednávky, kde užívateľ zvolí druh tovaru a množstvo v kusoch.
 • Celková cena objednávky vrátane dane z pridanej hodnoty a poštovného - balného je zobrazená v riadku celková cena.
 • Ďalej užívateľ vyplní identifikačné údaje, ktorými sú:
  • Meno
  • Priezvisko
  • Ulica
  • Číslo popisné
  • Mesto
  • Poštové smerovacie číslo (PSČ)
  • Telefón
  • Kontaktná e-mailová adresa
  • Po odoslaní objednávky objednávajúci súhlasí s týmito dodacími podmienkami a objednávka sa stáva záväznou.

Vlastnícke právo k objednané veci prechádza na spotrebiteľa dňom zaplatenia kúpnej ceny (pri prevzatí tovaru).

Zmena obsahu objednávky

 • Váš výber tovaru a jeho množstvo máte možnosť neobmedzene meniť.
 • Až kliknutím na tlačidlo Objednať je vaša objednávka považovaná za záväznú.
 • Po dokončení objednávky môžete do dvoch hodín od odoslania objednávky zmeniť obsah prípadne doplniť objednávku o vybrané položky a to formou emailu zaslaného na: , príp. telefonicky na čísle: +420 773 036 026.

Spôsob platby

Platbu a doručenie objednaného tovaru je možné realizovať tromi spôsobmi:

 • Doručenie dobierkou prepravnej služby UPS (preprava trvá zvyčajne 1 pracovný deň). Úhrada ceny teda prebieha v hotovosti pri prevzatí tovaru - dobierka. Navyše u služby PPL môžete po novom dobierku platiť aj platobnou kartou.

Odoslanie tovaru, cena dopravy

 • Objednaný tovar vám bude odoslaný najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia objednávky. V prípade, že z nejakých príčin nie je možné tento termín dodržať, budete informovaný elektronickou poštou.
 • UPS - 6.5 dobierka (bez DPH)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy - zrušenie objednávky

Kúpna zmluva uzatvorená pomocou elektronickej komunikácie na diaľku (v internetovom e-shope), má spotrebiteľ podľa § 53 ods 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, táto lehota je prevádzkovateľom internetového e-shopu predĺžená na 20 dní. V tomto prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je tiež možné vrátiť v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 20 dňovej lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nie je ako možnosť bezplatnej zápožičky tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 20 dní od prevzatia objednaného tovaru, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (tovar je zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (preprava atď.).

Zrušenie objednávky objednávateľom je možné tiež bezprostredne po dokončení objednávky a to najneskôr do 1 hodiny od odoslania objednávky a to na e-mailovú adresu: nebo alebo telefonicky na čísle: +420 773 036 026.

Objednávateľ pri zrušení objednávky musí uviesť kód objednávky, ktorý dostal pri potvrdení objednávky formou e-mailovej správy, alebo kontaktné informácie, ktoré zapísal do objednávkového formulára.

Zrušenie objednávky predávajúcim, dodávateľom je možné len v týchto prípadoch:

 • Tovar nie je na sklade
  Zákazník je vždy informovaný na ním zadanú e-mailovú adresu o dôvode zrušenia objednávky a je mu ponúknuté riešenie vzniknutej situácie. K zrušeniu objednávky z dôvodu "tovar nie je na sklade" dochádza v prípade, keď tovar nie sme schopní zabezpečiť ani alternatívnymi zdrojmi v prezentovanej expedičnej  lehote. Zrušeniu objednávky v tomto prípade vždy predchádza e-mailová komunikácia medzi príslušným prevádzkovateľom obchodu a zákazníkom, ktorá obsahuje konkrétne dôvody a ponuku predĺženie expedičnej doby alebo nákupu podobného druhu tovaru  popr. zrušenie objednávky.
 • Jedná sa o falošnú objednávku
  Ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné dáta (nie je ju možné doručiť), adresát o nej nevie (hlúpe žarty) alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). Rovnako ako v oboch predchádzajúcich prípadoch sa prevádzkovateľ pokúsi spojiť e-mailom alebo telefonicky so zákazníkom a vyjasniť vzniknutú situáciu.

Riešenie sporov

Realizované obchody, sú obchody uzatvárané v Českej republike a ako také sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.
Zmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek spory vzniknuté medzi nimi riešiť prednostne zmierom.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetových stránkach (eshopu) predávajúceho v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim. Za účelom jej plnenia a ďalšej evidencie, jej stavu, je archivovaná a je prístupná kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich kopírovanie a ukladanie. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedeného v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2013

Prevádzkovateľ E-shopu:

sun&salt s.r.o.
Sídlo: Pardubická 1631
535 01 Přelouč
IČ: 28797876

DIČ: CZ28797876

email:
obchodné odd. +420 773 036 026

Registrácia: OR KS v oddíl C, vložka č. 28015

Bankové spojenie:

  SK

FIO banka a.s.
2800360943/8330, variabilný symbol = číslo objednávky
IBAN: CZ7820100000002800360943

SWIFT: FIOBCZPPXXX

Reklamačný poriadok

Základné ustanovenia pojmov

Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, č 513/1991 Zb. a zákona č 634/1992 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zos") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho za zodpovednosť za vady (ďalej len "Reklamácie").

 • spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, prípadne inej zmluvy, kde sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.
 • predávajúci je spoločnosť sun&salt s.r.o., so sídlom Pardubická 1631 535 01 Přelouč, IČ: 28797876,  pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojejobchodnej podnikateľskej činnosti a priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
 • zákazníkom tohto internetového e-shopu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a kupujúci spotrebiteľ. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami ustanovenými Zos. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.
 • záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.
 • spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zos. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, vracia kupujúci plnenia, ktoré mu poskytol predávajúci, iba v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

Spotrebiteľ má právo pri uplatnení záruky na:

 • vadu odstrániteľnú: bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej      
  zmluvy
 • vadu neodstrániteľnú: brániacu riadnemu užívaniu tovaru, výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • vadu odstrániteľnú vyskytujúcu sa vo väčšom počte alebo opakovane brániacuriadnemu užívaniu tovaru: výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • iné vady neodstrániteľné: a ak nepožaduje výmenu veci, primeranú zľavu z kúpnejceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

Termín vybavenia reklamácie

 • Reklamácia vrátane odstránenia vád musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu
 • Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať predávajúcemu, sa kupujúci vo vlastnom záujme chová tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.
 • Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj. najmä pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrom uvedených v dokumentácii tovaru.
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo odovzdaná v hotovosti v sídle spoločnosti.
   

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2013.
Zmeny vyhradené.

V prípade nejasností obchodných podmienok, reklamačného poriadku, nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle:
+420 773 036 026 alebo emailom:

Postup pri reklamácii

Kontaktujte našu spoločnosť prostredníctvom nasledujúcich možností. Popíšte problém, ktorý máte. Poskytneme Vám informácie o skutočnosti či sa jedná o oprávnenú reklamáciu alebo či ste schopný vadu odstrániť. Prípadne zahájime proces reklamácie.

Oznámenie reklamácie písomne ​​na adrese:

sun&salt s.r.o.
Spytovice č.ev.3
535 01 Přelouč

Oznámenie reklamácie osobne alebo telefonicky prípadne e-mailom:

sun&salt s.r.o.
Spytovice č.ev.3
535 01, Přelouč
email.:
Tel.: +420 773 036 026

Reklamáciu oznamujete:

 • ak je prijatý tovar poškodený
 • tovar prišiel nekompletný alebo nezodpovedá objednanému typu

Venujte prosím pozornosť:

 • Pri prevzatí tovaru od prepravcu si prosím skontrolujte dodaný tovar, zásielku, ktorá javí známky poškodenia nepreberajte.
 • Ak je tovar poškodený, ale obal je neporušený, je potreba o tejto skutočnosti informovať našu spoločnosť.
 • V prípade poškodenia tovaru prepravnou spoločnosťou Slovenská pošta alebo UPS oznámte bezodkladne doručovateľovi pri odovzdaní. Musí byť spísaný záznam o škode.

Reklamácia musí byť vybavená v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení tovaru späť k predajcovi a končí vybavením reklamácie u predajcu.

Na tovar označený ako darček, ktorý je poskytovaný úplne zadarmo, nemožno uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy a všetky jej platnej legislatívy v ČR.

Náklady za dopravu tovaru do servisu a späť k Vám budú uhradené pri splnení nasledovných podmienok:

 • reklamácia bude oprávnená (nebude sa jednať napríklad o poruchu spôsobenú mechanicky alebo nesprávnym použitím atď.).
 • priložíte k reklamácii žiadosť o úhradu nevyhnutných nákladov spojených s dopravou reklamovaného tovaru.
 • priložíte k reklamácií písomne ​​výšku nákladov (účtenka za poštovné, prepravný list atď.).
   

Preplatiť je možné len náklady v primeranej výške vzhľadom na povahu tovaru.

Posúdenie reklamácie

Oprávnenosť Vašej reklamácie bude na základe doložených dokumentov posúdená a následne budete informovaný obchodným oddelením o ďalšom postupe.

 
Radi zodpovieme Vaše otázky
 *
 *
 *
 *
 (opatrenia proti SPAM robotom)
Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.
 
Dôvody prečo InSun, s.r.o.
Novinky a trendy Vyberáme akcie z nášho e-shopu