Podmienky používania

Materiály na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom spoločnosti Sun&Salt s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Všetky materiály sú určené len pre nekomerčné a osobné použitie. Podmienky uvedené nižšie aj akékoľvek iné zákony alebo predpisy, ktoré sa vzťahujú na túto stránku, Internet alebo World Wide Web, platí aj pre užívateľov všetkých webových stránok.

Materiály zobrazené na tejto stránke môžete využívať len pre nekomerčné, osobné účely, avšak za predpokladu, že zachováte všetky autorské práva a budete sa riadiť akýmikoľvek oznámeniami o vlastníckych právach v týchto materiáloch uvedenými. Nie ste však oprávnení obsah tejto stránky distribuovať, meniť, upravovať, prenášať, ďalej užívať, ďalej umiestňovať, ani nesmiete obsah tejto stránky používať pre verejné alebo obchodné účely bez povolenia spoločnosti Sun&Salt s.r.o.

Váš prístup k tejto stránke a jej používanie podliehajú aj nasledujúcim podmienkam a všetkým príslušným právnym predpisom. Prístupom k stránke a jej prehliadaním prijímate bez výhrad a obmedzení Podmienky a uznávate, že akékoľvek iné dohody medzi Vami a spoločnosťou Sun&Salt s.r.o.. týkajúce sa predmetu tejto stránky sú týmto nahradené.

Podmienky

Mali by ste predpokladať, že pokiaľ nie je uvedené inak, všetko, s čím sa na tejto stránke stretnete alebo čo si prečítate, je chránené autorským právom a malo by sa užívať výhradne v súlade s týmito Podmienkami alebo s textom uvedeným na stránke, nedá k inému spôsobu užívania písomné povolenie spoločnosť Sun&Salt s.r.o. Spoločnosť Sun&Salt s.r.o. nezaručuje ani nevyhlasuje, že užívanie materiálov uvedených na tejto stránke neporuší práva tretích osôb, ktoré nie sú vo vlastníctve ani nie sú spriaznenými spoločnosťami spoločnosti Sun&Salt s.r.o.

Spoločnosť Sun&Salt s.r.o. vyvíja primerané úsilie k tomu, aby na stránke boli obsiahnuté presné a aktuálne informácie, spoločnosť Sun&Salt s.r.o. neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia pokiaľ ide o ich presnosť. Spoločnosť Sun&Salt s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia v obsahu tejto stránky.

Užívanie a prezeranie stránky je na Vaše riziko. Spoločnosť Sun&Salt s.r.o., jej funkcionári alebo spoločníci, zamestnanci, spriaznené osoby, akýkoľvek jej zástupca ani žiadna iná osoba podieľajúce sa na vytváraní, produkcii alebo zverejňovanie tejto stránky nenesie zodpovednosť za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame ani nadmerné škody vyplývajúce z Vášho prístupu ku stránke alebo z jej užívania. Bez obmedzenia vyššie uvedeného sú Vám všetky informácie na tejto stránke poskytované aktuálne, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ, IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, vhodnosti pre určitý účel ALEBO NEPORUŠENIE PRÁV. Spoločnosť Sun&Salt s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť a neručí za žiadne škody alebo vírusy, ktoré Vám môžu vzniknúť alebo ktoré sa môžu objaviť na Vašom počítačovom vybavení alebo inom majetku z dôvodu Vášho prístupu k tejto stránke, jej užívanie alebo prehliadanie, prípadne z dôvodu Vášho sťahovania akýchkoľvek materiálov, dát, textov, obrazových materiálov, klipov alebo audio nahrávok z tejto stránky.

S akýmkoľvek oznámením alebo materiálom, ktorý prenesiete na stránku elektronickou poštou alebo inak, sa bude nakladať ako s nedôverným a nemajetkové. Čokoľvek prenesiete alebo umiestnite, stane sa majetkom spoločnosti Sun&Salt s.r.o. alebo jej spriaznených osôb a môže byť používané pre akýkoľvek účel (s výnimkou osobných údajov). Ďalej je spoločnosť Sun&Salt s.r.o. oprávnená využívať akékoľvek myšlienky, koncepcie, know-how alebo postupy obsiahnuté v akýchkoľvek oznámeniach, ktoré umiestnite na stránku pre akýkoľvek účel. Užívaním tejto stránky môžete odovzdať a / alebo spoločnosť Sun&Salt s.r.o. môže získať určité obmedzené informácie o akomkoľvek účelu, ktorý považuje za vhodný.

Obrázky ľudí alebo miest zobrazené na tejto stránke sú buď majetkom spoločnosti Sun&Salt s.r.o. alebo sú použité s jej povolením. Vy ani nikto iný, koho by ste tým poverili, nie ste oprávnení tieto obrázky užívať, pokiaľ to nie je týmito Podmienkami výslovne dovolené alebo ak na inom mieste na tejto stránke nie je také konkrétne povolenie uvedené.

Spoločnosť Sun&Salt s.r.o. neskúmala podrobne všetky internetové stránky spojené odkazom s touto stránkou a nezodpovedá za obsah žiadnych iných stránok alebo externých stránok spojených odkazom s touto stránkou. Vaše spojenie na túto stránku, externé alebo iné stránky je na Vaše vlastné nebezpečenstvo a prebieha bez povolenia spoločnosti Sun&Salt s.r.o.

Spoločnosť Sun&Salt s.r.o. môže kedykoľvek upraviť tieto Podmienky aktualizáciou tohto textu. Akékoľvek takéto úpravy sú pre Vás záväzné.

Radi zodpovieme Vaše otázky
 *
 *
 *
 *
 (opatrenia proti SPAM robotom)
Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.
 
Dôvody prečo InSun, s.r.o.
Novinky a trendy Vyberáme akcie z nášho e-shopu